Merinde cotidiană pentru suflet

 

 

61 (V. 155) Î n t r e b a r e a aceluiaşi către acelaşi mare Bătrân:

Doamne Iisuse Hristoase, Doctorul sufletelor rănite, Ţie Îţi aducem rugăciuni din sfintele Tale cuvinte. Primeşte-le prin slujitorul Tău. Căci Tu însuţi ai spus, Sfinte: "Nu au trebuinţă de doctori cei sănătoşi, ci cei bolnavi" (Lc. 5, 31). Despre aceasta a spus şi slujitorul Tău Pavel: "Cel ce este şchiop să nu se abată, ci mai vârtos să se vindece"(Evr. 12, 13). Ai spus, Sfinte, într-unul din răspunsurile Tale: "Dacă eşti sănătos, de ce șchiopătezi ? Cel sănătos nu şchiopătează, ci umblă drept". Dar eu, fiindcă sunt şchiop şi rănit, strig ca să mă îngrijeşti și pe mine cum ai îngrijit pe cel ce se cobora spre Ierihon şi a căzut între tâlhari (Lc. 10, 30-34). Căci şi eu am căzut între aceiaşi tâlhari și am fost rănit, ca să legi şi rănile mele şi să mă sui pe sfântul Tău asin, adică pe credinţa cea bună şi să mă duci în sfânta Ta casă de oaspeţi, ca să mă îngrijească acolo unde sunt îngrijiţi toţi cei ce suferă. Stăpâne, femeia ce suferea de curgerea sângelui a venit înapoia Ta şi s-a atins de veşmintele Tale. Iar eu iau tămăduirea în fiecare zi din sfintele Tale mădulare, adică din trupul şi sângele Tău, şi din apa ce iese din sfânta Ta coastă. Şi patima mea puroiază încă. Pentru că ai spus, Sfinte, că cel ce vine la doctor şi vrea să se vindece să facă cele poruncite de doctor. Trimite-mi, Stăpâne, toate leacurile care vrei, cauterizări, cataplasme, numai opreşte-mi curgerea, adică gândul necurat. Şi fiindcă ai spus, Doamne, că uşa s-a deschis, dar câinii, stau la pândă din toate părţile şi nu mă lasă să mă apropii de uşă, bunul Stăpân al casei văzând de departe pe săracul ce se apropie, dar e împiedicat de câini, trimite pe portar ca să alunge câinii şi astfel săracul să se poată apropia şi să primească mila bunătăţii Lui.

Părinte, ce înseamnă ceea ce mi-ai scris, că cel a trăit o săptămînă de ani va vedea lucruri ce nu s-au făcut de la întemeirea lumii? Şi ce să facem noi cei mai tineri? Cum ne vom mântui ? Roagă-te Domnului, ca să ne arate nouă care sunt munţii aceia sfinţi, unde a spus să fugim ca să ne mântuim (Mt. 24, 16). Sunt munţi spirituali sau văzuţi ? Vrem să ştim şi noi aceasta, ca atunci când va veni ceasul, să fugim acolo şi să ne mântuim. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sf. Duh. În veci. Amin.

 

R ă s p u n s u l lui Varsanufie: (V. l56) Frate, să ne gândim la ce spunem şi să vedem că din cuvintele noastre vom avea mustrarea noastră. Căci cel ce vine la doctor, de nu se pune în rânduială după porunca doctorului, nu se poate izbăvi de boală. Şi fiindcă spui că trebuie primite şi alte leacuri şi mijloace de vindecare, mă mir de iubirea ta că nu cunoşti înţelepciunea a toate ştiutoare a marelui nostru Doctor, care a tăiat orice motiv al omului care caută o dezvinovăţire. Căci îmbiind cărţile doftoriceşti ale Lui, fiecărui om care vrea să se uite în ele şi să se mântuiască, i-a arătat lipsiţi de apărare. Pentru că dacă femeile cântă totdeauna: "Sunt vierme şi nu om, ocara oamenilor şi partea dispreţuită a poporului" (Ps. 21, 6), ce ar trebui să facă bărbaţii? Nu se spune aceasta din dispreţ faţă de femei. Să nu fie! Căci nu ni s-a poruncit să facem aceasta. Ci pentru că ele s-au făcut de la început pricinile căderii. Dar Dumnezeu nu le-a depărtat de la învăţătura dumnezeiască[1].

Dacă deci ne place acest leac, pentru ce-l respingem? Chiar dacă, amăgiţi, spunem că nu-l respingem, ci-l folosim, totuşi o spunem aceasta de formă, nu cu fapta. Şi acesta este adevărul. Căci dacă cercetăm pe omul nostru dinăuntru, aflăm cu adevărat că nu răbdăm nicio mustrare, nicio defăimare, nicio dispreţuire şi ocară.

Şi din gândul ce-l ai azi, cu care ai fost ispitit şi altădată, ai putut cunoaşte - deşi ai spus că n-ai cunoscut - că ai făcut cele ce ştii, ca să pun la probă iubirea ta. Căci am aflat locuind încă înlăuntrul tău pe omul cel vechi. Totuşi, socotesc că nu puţin s-a folosit iubirea ta din aceasta.

Domnul nostru este desăvârşit şi voieşte ca să fie şi toţi ai Lui desăvârşiţi. Căci zice: "Fiţi desăvârşiți precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârşit este" (Mt. 5, 48).

Deci cel ce rabdă aceste arderi cu fierul înroşit se va mântui. Căci cel ce are în nări răul miros al său, nu simte alt miros, chiar dacă ar sta deasupra tuturor mortăciunilor[2].

Şi cel jefuit de tâlhari nu are ce da altora. Ia seama, iubitule, căci toţi câţi suntem stăpâniţi de lene nu putem să fim cu totul fără griji, sau să ne socotim drept ceea ce suntem: pământ şi cenuşă. Şi am îmbătrânit hrănind slava deşartă. Căci a socoti că lucrul nostru place lui Dmnezeu şi şederea noastră în chilie zideşte pe toţi şi că am fost izbăviţi de a judeca şi a fi judecaţi, e cea mai mare slavă deşartă şi nimic altceva[3].

Dacă deci marele şi cerescul nostru Doctor ne-a dat leacurile şi cataplasmele, de unde vine pricina pierzării, dacă nu din slăbiciunea voinţei noastre?[4] Înainte de toate, ne-a dat smerenia, care alungă din noi toată mândria şi ,,toată înălţarea ce se ridică împotriva cunoştinţei slavei Fiului Său" (II Cor. 10, 5) ; apoi ne-a dat ascultarea, care stinge săgeţile aprinse ale vrăjmaşului" (Ef. 6, 16); apoi tăierea în toate a voii noastre faţă de aproapele[5]; iar aceasta naşte netulburarea în inimă şi arătarea a tot strălucitoare şi prea bucuroasă a feţei şi stăpânirea privirii Lui[6]. Iar ca cea mai mare cataplasmă care strânge toate mădularele şi "tămăduieşte toată boala şi toată neputinţa" (Mt. 4, 23), ne-a dat iubirea asemenea celei a Lui. Căci El s-a făcut pilda noastră, după spusa: "Ascultător făcându-se până la moarte" (Filip. 2, 8). Şi punându-şi sufletul Său pentru noi, ne-a învăţat zicând: "Să vă iubiţi unii pe alţii, precum Eu v-am iubit pe voi" (Io. 13, 34) şi: "Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste între voi" (Io. 13, 35).

De voieşti, aşadar, să nu şchiopătezi, ia toiagul crucii şi-ţi sprijineşte mâinile pe el şi aşa vei muri şi nu vei mai şchiopăta. Pentru că cel mort nu şchioapătă niciodată[7].

Şi dacă ai acest toiag, nu mai e nevoie de portar. Prin acest toiag alungi nu numai câinii, ci şi pe mai marele fiarelor, pe leul ce răcneşte (I Petru 5, 8). De aceea şi Iacob a zis: "Cu toiagul meu am trecut râul" (Fac. 32, 10); şi iarăşi: "S-a închinat pe vârful toiagului său" (Fac. 47, 31). Iar Moise a făcut cu toiagul semne (Ieş. 4, 17). Şi cel pironit pe el se izbăveşte fără îndoială de umezeala curgătoare. Căci cel ce moare, moare păcatului[8]. Şi ce nădejde ne aşteaptă după acestea, dacă nu învierea cea de a treia zi? Căci ajunge celui răstignit să se scoale împreună cu Iisus. Iar prin ceea ce am spus despre săptămâni, am arătat că vor fi felurite necazuri şi schimbări. Iar prin munţii de care ai întrebat, să înţelegem pe Sfânta Maria, Născătoarea de Dumnezeu şi pe sfinţii de după aceea care se vor afla în timpurile acelea, având fără îndoială pecetea Fiului[9]. Căci El mântuieşte pentru ei pe mulţi[10]. Lui fie slava în veci. Amin.

 


[1] Femeile îşi recunosc prin aceste cuvinte smerenia. Cu cât mai mult n-ar trebui să şi-o recunoască bărbaţii, care fac mai multe rele? Dar nu o fac. Aceasta se arată ceva mai jos. Să primească şi ei defăimările, să spună şi ei singuri despre ei: „Sunt vierme şi nu om".

[2] Nota din textul grec: Aceasta a spus-o Sfânta Singlitichia, adică cel ce-şi simte păcatele sale nu le mai simte pe ale altora.

[3] Cei ce stau leneşi în chilie, fără pocăinţă, fără rugăciune, sunt supuşi ispitei de a se socoti că chiar prin aceasta fac un lucru mare, deci se umplu de slavă deşartă. Ei socotesc că nu vor mai fi judecaţi pentru nimic, căci ei neieşind din chilie au scăpat de prilejul de a judeca pe alţii.

[4] A voi ce vrea şi Dumnezeu nu înseamnă a avea o voinţă slabă, ci dimpotrivă, a avea o voinţă slabă înseamnă a voi ceea ce voieşte vrăjmaşul, care ne ispiteşte la rele. Primind ispita, renunţăm la efortul voii noastre pentru a face cu uşurinţă ceea ce îi place lui. Acest om nu mai are voinţa tare, deşi se obişnuieşte a se spune că omul devine liber când iese din ascultarea lui Dumnezeu.

[5] Tăria voinţei se arată în acelaşi timp în "tăierea voii faţă de aproapele"; desigur nu pentru a împlini capriciile şi îndemnurile lui la rău, ci pentru a nu-l domina, ci a-l ajuta, renunţând la voia de a face ceea ce ne place nouă, pentru a face ce e de folos aproapelui. Cel mai greu lucru e să fii stăpân pe voia ta.

[6] Când ţi-ai tăiat voia, ai câştigat netulburarea, căci nu mai voieşti nimic pentru tine. O tai în folosul aproapelui, ascultând de Dumnezeu. Aceasta îţi face străvezie prezenţa feţei bucuroase a Domnului. Pe El îl vezi de câte ori îţi tai voia, de câte ori te-ai depăşit prin aceasta. Vezi privirea Lui în acelaşi timp iubitoare şi stăpânitoare, o vezi stăpânindu-te prin iubire. Când simţi că nu mai eşti prin voia ta, simţi că eşti prin Dumnezeu, te simţi asigurat în El. Toate aceste virtuţi sunt moduri ale comuniunii.

[7] Crucea e toiagul pe care se sprijineşte omul în mersul lui spiritual drept. De aceea, a se prinde cu mâinile de toiagul acesta, înseamnă a se lăsa bătut în cuie pe el, deci a se răstigni pe el, a se face nedespărţit de el. Aceasta îl face pe om şi tare în mersul cel drept, şi mort faţă de cele rele ale egoismului. Prin amândouă aceste slujiricrucea alungă câinii spirituali de la om. Ea ţine prin aceasta şi locul portarului la uşa fiinţei noastre. Cu aceste gânduri ne punem pe partea din afară a fiinţei noastre semnul crucii, închizându-ne ispitelor.

[8] De fapt, cel ce moare, moare de tot egoismului. Dar cel ce moare pentru Dumnezeu, nu din scârbă pentru viaţa sa, ci jertfindu-se ca om despărţit de Dumnezeu, pentru a trăi în Dumnezeu şi semenilor, ca fii ai Lui.

[9] Pecetea Fiului e crucea, căci aceasta s-a imprimat în fiinţa lor, răstignind în ei pe omul vechi, al păcatului, despărţit de Dumnezeu şi întipărind în el calitatea de fii ai Tatălui, care nu mai trăiesc decât pentru a face voia Lui şi a-L iubi pe El asemenea Fiului dumnezeiesc şi împreună cu El.

[10] Cine aleargă la rugăciunile Maicii Domnului şi ale sfinţilor ca la nişte munţi, aleargă de fapt la credinţa în Hristos. Cine nu crede că Hristos s-a născut din Fecioară, nu crede că El e Dumnezeu făcut om. Cine crede în rugăciunile sfinţilor către Hristos, crede în credinţa lor în Acela ca Dumnezeu, care deci ne poate mântui.

 

 Filocalia XI – SFINȚII VARSANUFIE ȘI IOAN Scrisori duhovnicești – Traducere, introducere și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae (ediție electronică)

 

 

Castiglione delle Stiviere

Castiglione delle Stiviere

 

Parohia Sfântul Ioan Gură de Aur (27 ianuarie) / Parrocchia San Giovanni Crisostomo (27 gennaio)

Biserica: Via Kennedy 20, Zona Cinque Continente

email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

PROTOPOPIATUL LOMBARDIA I, CENTRU - SUD 

 

Preot Croitoru Sorin

mobil: 0039 320 373 61 80;

mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.%20" style="font-size: 12px; line-height: 1.3em;">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Se mai slujește și la:
*ASOLA (Biserica: Chiesa S.Maria in Betlem, lângă catedrală, Asola, liturghie ultima duminică din lună)

 

Share

Facebook

 

 

Twitter

 

L'icona del giorno

 

 

Calendario Ortodosso

 

 

 

I giovani ortodossi

Nepsis

NEPSIS

 

 

 

Immagini casuali

3.jpg

La Cattedrale

construimcatedrala.ro